menusearch
cesir.ir

درباره ما

جستجو
(3)
(0)
درباره ما

انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران

انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران در سال 1394 به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم آموزش و پرورش تطبیقی و تقویت موسسات، دانشگاه ها و سازمان‌‌‌‌های آموزشی - پژوهشی و بهبود فعالیت‌‌‌‌های تخصصی در زمینه‌‌‌‌های مرتبط تشگیل گردید. اهم اهداف و خدمات انجمن به شرح زیر است :
1. تلاش در جهت ایجاد زمینه‌‌‌‌های مناسب برای تولید دانش در دو نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش
2. اشاعه و توسعه پژوهش‌‌‌‌های علمی تطبیقی در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
3. ارایه مشاوره‌‌‌‌های علمی - تخصصی در زمینه‌‌‌‌های گوناگون به سازمان ها و دستگاه‌‌‌‌های اجرایی، آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بخش آموزش و منابع انسانی کلیه وزارت خانه ها
4. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از اعضای هیات علمی که به رشد و تعالی علم آموزش و پرورش تطبیقی و پیشبرد اهداف آن کمک می‌نمایند.
5. تشکیل گردهمایی‌‌‌‌های علنی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با هدف بررسی موضوعات و مسایل دو نظام آموزشی و آموزش عالی از منظر مطالعات تطبیقی
6. همکاری با انجمن ها، سازمان ها و مراکز علمی داخلی و بین المللی که در زمینه علم آموزش و پرورش تطبیقی فعالیت دارند.
7. ایحاد شبکه‌‌‌‌های علمی - تخصصی نخبگان و اندیشمندان ملی و بین المللی و تسهیل برقراری ارتباط بین آنان
8. انتشار مجله، کتاب و نشریات علمی
9. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای از طریق برگزاری کارگاه‌‌‌‌های علمی و سایر شیوه‌‌‌‌های مرسوم