menusearch
cesir.ir

پنج

جستجو
صدور گواهی عضویت و داوری برای اعضای محترم کمیته علمی و داوری صدور گواهی عضویت و داوری برای اعضای محترم کمیته علمی و داوری صدور گواهی عضویت و داوری برای اعضای محترم کمیته علمی و داوری یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۰۲ تقدیم تقدیر نامه های دبیر کل شورای عالی آموزش  و پرورش در روز اول کنفرانس تقدیم تقدیر نامه های دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در روز اول کنفرانس تقدیم تقدیر نامه های دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در روز اول کنفرانس یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۰۲ خبرنامه پاییز 1401 خبرنامه پاییز 1401 خبرنامه پاییز 1401 دوشنبه هشتم اسفند ۰۱ برگزاری سومین جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر کاکیا در دبیرستان بتول بقا به همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی برگزاری سومین جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر کاکیا در دبیرستان بتول بقا به همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی سومین جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر کاکیا در دبیرستان بتول بقا به همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در تاریخ 3 اسفند 1401 برگزار شد. جمعه پنجم اسفند ۰۱ کارگاه آموزشی با عنوان وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی؛ دغدغه والدین و مدیریت آن کارگاه آموزشی با عنوان وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی؛ دغدغه والدین و مدیریت آن کارگاه آموزشی با عنوان وابستگی دانش آموزان به فضای مجازی؛ دغدغه والدین و مدیریت آن توسط خانم دکتر لیدا کاکیا با همکاری انجمن آموزش وپرورش تطبیقی در تاریخ 23 بهمن ماه 1401برگزار شد جمعه پنجم اسفند ۰۱