menusearch
cesir.ir

پنج

جستجو
برگزاری مجموعه وبینارهای  آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان «آشنایی با ساختار و فرآیند نگارش و چاپ مقاله علمی» برگزاری مجموعه وبینارهای  آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان «آشنایی با ساختار و فرآیند نگارش و چاپ مقاله علمی» مجموعه وبینارهای  آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان «آشنایی با ساختار و فرآیند نگارش و چاپ مقاله علمی» برگزار می‌شود. سه شنبه دهم مرداد ۰۲ مجموعه وبینارهای  آموزشی  مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان « دانشگاه ایرانی و نبود امرجالب» برگزار می‌کند مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان « دانشگاه ایرانی و نبود امرجالب» برگزار می‌کند مجموعه وبینارهای آموزشی مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان باهمکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی شعبه اصفهان با عنوان « دانشگاه ایرانی و نبود امرجالب» برگزار می‌کند سه شنبه دهم مرداد ۰۲ لایو آموزشی شماره 34 «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» لایو آموزشی شماره 34 «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» لایو آموزشی «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» به میزبانی دکتر سعید صفایی موحد پژوهشگر و مدرس دانشگاه به میهمانی خانم فهیمه حسینی مربی پیش دبستانی در شهر اتاوا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌شود سه شنبه دهم مرداد ۰۲ لایو آموزشی «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» لایو آموزشی «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» لایو آموزشی «نظام پیش دبستانی در ایالت اونتاریو کانادا(تجربیات زیسته یک مربی ایرانی)» به میزبانی دکتر سعید صفایی موحد پژوهشگر و مدرس دانشگاه به میهمانی خانم فهیمه حسینی مربی پیش دبستانی در شهر اتاوا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌شود سه شنبه دهم مرداد ۰۲ لایو آموزشی «چالش ها و راهکارهای زبان آموزی در مدارس ایران: درس هایی از نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا» لایو آموزشی «چالش ها و راهکارهای زبان آموزی در مدارس ایران: درس هایی از نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا» لایو آموزشی «چالش ها و راهکارهای زبان آموزی در مدارس ایران: درس هایی از نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا» به میزبانی دکتر سعید صفایی موحد پژوهشگر و مدرس دانشگاه و میهمانی دکتر امین داودی استاد آموزش چندزبانگی دانشگاه تگزاس(UTPB)، آمریکا با همکاری انجمن آموزش و پرورش تطبیقی ایران برگزار می‌شود سه شنبه دهم مرداد ۰۲